card
  • 2013-2016 Дорнод аймгийн “Монгол улсын аймаг, сумын төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн тодруулалт, шинэчлэлтийг хийх”, “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх”
  • 2016 Улаанбаатар хотын геодезийн тулгуур сүлжээг шинэчлэх ажлаар полигонометр, нивелирийн II, III анги хийх
  • 2017 Улаанбаатар хотын газар дээрх болон доорх инженерийн шугам сүлжээний зураглал
  • 2017 Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын Оюутолгой сайтын газар доорх болон дээрх инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжын байр зүйн зураглал, нивелирдлэгийн II ангийн хэмжилт /600 км/
  • 2017-2019 “Нийслэлийн тойрог хөдөлгөөний төмөр замын дагуух геодези, геотехникийн” ажил, нивелирдлэгийн III ангийн хэмжилт /180 км/
  • 2018 “Тусгай хамгаалалттай газрууд болох Хустайн нуруу, Онон балж-а, Онон балж-б, Дарьганга байгалийн цогцолборт газарт хийгдэх мэдээллийн сангийн тодруулалт, геодезийн эргэлтийн цэгийг газарт бэхлэх” ажил
  • 2019 Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумаас Ханбогд сумын Гашуун сухайт боомт хүртлэх авто замын өргөтгөл шинэчилэлтийн ажлын байр зүйн зуралал болон нивелирдлэгийн III ангийн хэмжилтийн ажил /230 км/
  • 2019 Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт баригдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн талбайд 500-ны масштабтай 0,5 метрийн үеийн өндөртэй байр зүйн зураглалын ажил
  • 2019-2020 Таван Толгой-Зүүнбаян чиглэлийн шинээр баригдахаар төлөвлөж байгаа төмөр замын трассын дагуу геодезийн хяналтын ажил, нивелирдлэгийн II ангийн хэмжилт
  • 2019-2020 Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутагт баригдах газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн талбайн болон цэвэр усны шугамын дагуух геодезийн сүлжээ байгуулах, нивелирдлэгийн III ангийн хэмжилт 80км

геодезийн компани