card

 1:500, 1: 1 000, 1:2 000, 1:1:5 000-ны масштабтай байр зүйн дэвсгэр зургийг дараах зорилгоор ашиглана. Үүнд:

 • ·нийслэл, хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах;
 •  үйлдвэр, байгууллага, иргэн, аж ахуйн нэгжийн барилгажилтын төсөл зохиох;
 •  шинээр бий болсон эсвэл устсан  объект, газрын гадаргын өөрчлөлт, зам барилга, инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн тохижилт, гүйцэтгэлийн  зураг ;
 • байгаль орчин, экологийн үнэлгээ хийх;
 •  маркшейдер, уулын ажлын ерөнхий төлөвлөгөө зохиох;
 •  хот,  суурин газрын газар зохион байгуулалт, газрын кадастр;
 •  ашигт малтмалын орд газрын  нарийвчилсан хайгуул, судалгаа, ашиглалт;
 •  хот цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон бүс, тохижилтын ажлын төсөл зохиох;
 •  газар тариалан, усжуулалтын ажлын хайгуул, зураг төсөл зохиох;
 • бороо, үерийн хамгаалалтын далан, төмөр зам ба автозамын хайгуул хийх, гүүр, суваг, шуудуу барих, усан хангамжийн шугам, тэдгээрийн барилга байгууламжийн хайгуул, судалгаа хийх, зураг төсөл зохиох;
 • газар шороо, уул уурхайн хаягдал, овоолго, нөхөн сэргээлтийн ажлын хэмжээ тогтоох;
 • эрчим, хүч, дулаан хангамж, холбоо мэдээллийн шугам сүлжээ  төлөвлөх, барьж байгуулах, ашиглах, өргөтгөх;
 •  төмөр замын станц, зөрлөг, замыг төлөвлөх, барих, ашиглах, өргөтгөх;
 •  авто зам төлөвлөх, барьж  байгуулах;
 •  усан цахилгаан станцын ажлын ба гүйцэтгэлийн зураг төсөл зохиох, барьж байгуулах, ашиглах, өргөтгөх;
 • бүх төрлийн инженерийн хайгуул, судалгааны ажил, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн ажил.

Байр зүйн зураг

геодезийн компани